ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Az Általános Üzleti Feltételek a Mod Zrt.-re, és a vele üzleti kapcsolatban álló Partnerekre érvényesek, kivéve, ha a felek írásban másként állapodnak meg. A Partnerek üzleti feltételei abban az esetben érvényesek a Mod Zrt.-re, ha a felek erről írásban megállapodnak.

Szállítási feltételek

A szerződés a Mod Zrt. írásos rendelés-visszaigazolásával, illetve legkésőbb a szállítmány Vevő által történő átvételével jön létre. A Mod Zrt. jogosult a szerződéstől való visszalépésre, amennyiben a Vevő fizetőképességét cáfoló tények kerülnek bizonyításra. A Mod Zrt.-nek jogában áll a részleges szállítás és annak számlázása. A közölt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, melyek függvényei a beszállítók és alvállalkozók teljesítésének, valamint egyéb, előre nem látható körülményeknek. Ezek alapján a Mod Zrt. szállítási időpont késedelméből származó kártérítési felelősséget nem vállal, kivéve, ha azt a felek írásbeli megállapodásban rögzítik. Amennyiben a Mod Zrt. a szállítással az előre jelzett időponthoz képest késik, a Vevő további követelések kizárásával visszaléphet a szerződéstől. Az árut a Vevő személyesen a megadott címen veheti át. A Mod Zrt. a szerződésben tételesen felsorolt hardver berendezéseket és szoftver termékeket leszállítja. A felek a szerződésben megegyezhetnek, hogy a felállítást és az üzembe helyezést a Mod Zrt. a szerződésben foglalt díjak ellenében elvégzi, ill. ellenkező esetben az üzembe helyezés a Vevő feladata.

Ellenőrzés és a kárveszély átszállása

A számla, szállítólevél, jótállási jegy és az átvett áru egyezésének és hiánytalanságának ellenőrzése a Vevő feladata. Ebben a vonatkozásban reklamációt a Mod Zrt. nem fogad el, ha azt az átvételkor írásban nem terjesztették elő. A szállított áru működését nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén az átvétel megtagadása nem lehetséges. A szerződésben szereplő termék átvételével a kárveszély a szállítóról, annak megbízottjáról vagy más, a Mod Zrt. által megnevezett személyekről átszáll a Vevőre.

Árak és fizetési feltételek

Árlistáinkban, egyéb kiadványainkban feltüntetett árak tájékoztató jellegűek. A szerződéses ár a szerződésben, illetve a rendelés visszaigazolásában (személyesen történő megrendelés esetén az általunk kitöltött és a Megrendelő által aláírt Megrendelőlapon) szereplő érték. A számla kiállítása szállításkor történik. A fizetési határidő lejártával a Mod Zrt. jogosult fizetési felszólítást küldeni és a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot érvényesíteni. A kifizetések a számla kiállításához képest megjelölt határidőig, levonás nélkül esedékesek. A Mod Zrt. által nem elismert vagy jogilag nem megállapított ellenigényből fakadó visszatartási jog érvényesítése nem lehetséges. Az átutalásos fizetési feltételek megszegése esetén a Mod Zrt. jogosult a feltételek azonnali készpénzes fizetésre történő változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére, illetve a szerződéstől való visszalépésre. A karbantartási és szervizdíjak számlázása a szerződésben meghatározott módon, a számlázási rendnek megfelelően történik.

Tulajdonjog fenntartása

A szerződésben szereplő termék a Mod Zrt. tulajdonát képezi a szerződésben foglalt, Vevővel szembeni követelések teljesítéséig. Amennyiben a fenntartott árut nem a Mod Zrt. tulajdonát képező árukkal összekapcsolják, feldolgozzák vagy összekeverik, a Mod Zrt. ezekre az árukra a fenntartott áru számlaértékének viszonylatában résztulajdonossá válik. A Vevőnek tájékoztatnia kell a harmadik személyt a Mod Zrt. tulajdonjogának fenntartásáról. Mod Zrt. a Vevő részére történő más, jövőbeli szállításainak és teljesítéseinek késedelmes fizetése esetén, valamint a Vevő fizetőképességének megromlása, csődje, felszámolása esetén az áru fenntartott tulajdonjogának érvényesítéseként az árut magához veheti a Vevő telephelyén. A Mod Zrt. tulajdonjoga fenntartásának érvényesítése, illetve a szállított áruk lefoglalása nem számít a szerződéstől való visszalépésnek. Tesztelés és bemutató céljából szállított eszközök a Mod Zrt. tulajdonában maradnak. Az ügyfél csupán a Mod Zrt.-vel kötött külön megegyezés alapján használhatja ezeket a tesztelés és a bemutatás célján felül. Vevő köteles arra is, hogy a termékre vonatkozó lefoglalásról vagy más olyan követelésről, amit harmadik személy a termékre vonatkozóan támaszthat, haladéktalanul írásos értesítést küldjön nekünk. Lefoglalás esetén haladéktalanul meg kell küldenie Mod Zrt. részére a lefoglalási jegyzőkönyv másolatát. A Vevőt terhelik a tulajdonjogot fenntartó Mod Zrt.–t illető jogok érvényesítéséből származó költségek.

Felelősség

Amennyiben a megállapodás másként nem rendelkezik, a Vevő nem jogosult további igények támasztására. A Mod Zrt. nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a szállításból adódnak: különösen nem felel elmaradt nyereségért vagy a Vevő egyéb vagyoni káráért, a szállított terméken (adathordozón) tárolt adatokért, vagy azok megsemmisüléséből eredő károkért. A felelősség kizárása érvényes a szerződés megszüntetéséből, a mellékes kötelezettségek és a termelői felelősség megsértéséből származó károk esetében. A Vevő számára fontos, értéket képviselő adatok mentése, archiválása mindenkor a Vevő feladata. Külön kérésre a Mod Zrt. szakemberei készséggel adnak felvilágosítást az ilyen szempontból körültekintő eljárásról, ez azonban nem befolyásolja az előzőkben taglalt felelősség és kárigény kizárást. A Mod Zrt. nem vállal felelősséget a prospektusokban, katalógusokban és egyéb írásos anyagban szereplő esetleges téves adatokért.

Nem érvényes a felelősség alól való felmentés, ha a kárt tudatosan okozták. Amennyiben a Mod Zrt. gondatlanságból megsért egy, a szerződésben szereplő alapvető kötelezettséget, a termék-felelősségbiztosítás mértékéig korlátozott a felelőssége az anyagi és személyi károkért. A kártérítési kötelezettség minden esetben a szerződéskötés idején előre várható károk mértékéig korlátozott. A Mod Zrt. felelőssége nem kizárható, illetve korlátozható olyan követelések esetén, amelyek a termékfelelősségről szóló törvényben szerepelnek, illetve a Mod Zrt. hibájából adódnak.
Adatvesztés, illetve adathordozó károsodása esetén a pótlási kötelezettség nem foglalja magában az elveszett, vagy megsérült adatállomány helyreállítási költségeit. Az ilyen módon keletkezett kár – illetve az elmaradt haszon – a törvényben is rögzített körültekintő kezeléssel elkerülhető, így az ettől eltérő kezelésből adódó mindennemű kár és felelősség a Vevőt terheli. A szoftverekkel történő helytelen bánásmód felelőssége a Vevőt terheli. A Mod Zrt. nem felel jogszerűtlen használatból eredő károkért még abban az esetben sem, ha a szoftvereket tartalmazó adathordozó archiválás, javítás vagy bármilyen egyéb okból telephelyére kerül. Vevő ilyen esetekben köteles adatait előzetesen lementeni, majd a termék átvételekor ellenőrizni, hogy semmiféle, a szerzői vagy egyéb jogokat sértő adat, illetve szoftver nem került a termékre. Az átvétel igazolásával a Vevő elismeri és igazolja fentieket.

Általános meghatározások

A Mod Zrt. köteles Általános Üzleti Feltételeit Vevői számára elérhetővé tenni, annak megváltozása esetén érintett partnereit haladéktalanul értesíteni. A Vevő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy Mod Zrt. Általános Üzleti Feltételeit tudomásul veszi és betartja. A Vevő szerződésből származó jogai nem átruházhatók. A teljesítés helye a Mod Zrt. székhelye. Peres ügyek, jogviták esetére a Győri Városi Bíróság, illetve a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság illetékességét kötjük ki. A Magyar Köztársaság törvényei érvényesek. Amennyiben az Általános Üzleti Feltételek egyes rendelkezései érvénytelennek bizonyulnak, az érvénytelenség jogkövetkezményei csupán az érvénytelen kikötésre vonatkozóan állnak be, ez nem érinti a többi rendelkezést, az Általános Üzleti Feltételek érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés helyett egy olyan rendelkezés minősül megállapodás szerintinek, amely az eredeti rendelkezés értelmének és céljának, illetve a szerződő felek feltételezhető akaratának megfelel.